เงื่อนไขการใช้บริการ

วันที่ 08/11/2023

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดวงไลฟ์ (Duang Live)เพื่อปกป้องสิทธิของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้จะกำกับดูแลการใช้บริการเว็บไซต์ (Website) และแอพพลิเคชั่น (Application) "ดวงไลฟ์ (Duang Live หรือ ดวง Live)" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android") ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง พร้อมกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ขอให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้อย่างละเอียด การที่ท่านใช้บริการนี้ ถือว่าท่านตกลงและยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทได้กำหนดไว้ด้วย ดังต่อไปนี้ข้อ 1. บทนิยาม

"ข้อกำหนดการใช้บริการ" หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดวงไลฟ์ (Duang Live)
"นโยบายความเป็นส่วนตัว" หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ในการใช้บริการดวงไลฟ์ (Duang Live)
"บริษัท" หมายถึง บริษัท ฟุกัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต จัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์ (Website) www.duanglive.com รวมถึงแอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า "ดวงไลฟ์ (Duang Live หรือ ดวง Live)" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android")
"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ (Website) www.duanglive.com
"แอพพลิเคชั่น" หมายถึง แอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า "ดวงไลฟ์ (Duang Live หรือ ดวง Live)" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android")
"การให้บริการดูดวง" หมายถึง การให้บริการดูดวง การให้คำปรึกษา และการพูดคุย ตามศาสตร์การดูดวงผ่านการให้บริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
"ผู้ให้บริการ" หมายถึง หมอดูซึ่งลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับบริษัทผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญศาสตร์การดูดวง และประสงค์จะให้บริการดูดวงแก่ผู้รับบริการ
"ผู้รับบริการ" หมายถึง ลูกค้าซึ่งลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับบริษัทผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และประสงค์จะรับบริการดูดวงกับผู้ให้บริการ
"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วย
"เหรียญ" หมายถึง สิ่งที่ผู้รับบริการใช้เพื่อรับบริการดูดวงจากผู้ให้บริการ
"รายได้" หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ให้บริการได้รับหลังจากให้บริการดูดวงแก่ผู้รับบริการจนเสร็จสมบูรณ์ข้อ 2. ขอบเขตของข้อกำหนดการใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ทำขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ โดยข้อกำหนดการใช้บริการจะเป็นข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม

เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนี้ เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุเกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทได้ หากผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทเป็นการแสดงถึงว่าผู้ใช้บริการได้ยืนยันว่ามีอายุผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการตกลงยอมรับและสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทโดยบริษัทมีสิทธิจะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทผ่าน Customer Support ได้ ซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการนี้ข้อ 3. ข้อกำหนดการใช้บริการทั่วไป

- ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่สามารถให้หรือรับบริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นได้
- ผู้รับบริการต้องทำการชำระเงินเพื่อซื้อเหรียญก่อนรับบริการดูดวงจากผู้ให้บริการ โดยผู้รับบริการสามารถดูรายละเอียดสำหรับช่องทางการซื้อเหรียญได้ที่หน้าซื้อเหรียญภายในแอพพลิเคชั่น
- ผู้รับบริการสามารถนำเหรียญที่มีอยู่ไปใช้เพื่อรับบริการดูดวงจากผู้ให้บริการตามราคาที่ผู้ให้บริการได้ระบุไว้
- ผู้ให้บริการต้องให้บริการดูดวงในรูปแบบของการ โทรแบบวิดีโอ (video call), โทรแบบเสียง (voice call) หรือตอบคำถามแบบแชท แก่ผู้รับบริการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะได้รับรายได้จากการให้บริการ
- ผู้รับบริการไม่สามารถชำระเงินผ่านวิธีอื่นใดนอกเหนือจากการชำระเงินผ่านระบบที่แอพพลิเคชั่นกำหนดไว้เท่านั้น
- บริษัทอาจนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากการให้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ไปใช้สำหรับการโฆษณา การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ที่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ทั้งนี้ การใช้งานข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวม เก็บรักษา และใช้งานภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- บริษัทให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการนี้ด้วยข้อ 4. ผู้ให้บริการ (หมอดู)

ข้อตกลงทั่วไป

- ผู้ให้บริการจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทได้กำหนดไว้
- กรณีที่ผู้ให้บริการได้ให้บริการดูดวงครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ให้บริการมีสิทธิได้รับรายได้ตามอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกันและมีการแจ้งให้ทราบตอนที่สมัครใช้บริการ โดยคำนวณจากจำนวนเหรียญที่ผู้รับบริการใช้เพื่อรับบริการในแต่ละครั้ง จำนวนเหรียญที่ผู้รับบริการให้เพิ่มหลังจบการรับบริการ และมูลค่าของเหรียญตามราคาที่ผู้รับบริการใช้ในการซื้อเหรียญ(หลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามวิธีชำระเงินที่ผู้รับบริการเลือก) โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปยังบัญชีใช้งานของผู้ให้บริการ
ตัวอย่าง
ระดับเลเวลจำนวนการดูดวงสดเรทการตั้งราคาเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับ(ของจำนวนเหรียญ)
หมอใหม่0 - 10 ครั้งไม่เกิน 150 เหรียญ60 เปอร์เซ็นต์
ดาวรุ่ง10 ครั้งขึ้นไปไม่เกิน 500 เหรียญ64 เปอร์เซ็นต์
ซุปเปอร์สตาร์200 ครั้งขึ้นไปไม่เกิน 1,000 เหรียญ66 เปอร์เซ็นต์
ปรมาจารย์900 ครั้งขึ้นไปไม่เกิน 2,000 เหรียญ68 เปอร์เซ็นต์
ตำนาน3,000 ครั้งขึ้นไปไม่จำกัด70 เปอร์เซ็นต์ หรือแล้วแต่ตกลง


*อัตราและเปอร์เซ็นต์ในตารางเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ท่านสามารถกดตรวจสอบอัตราของท่านได้ในแอพพลิเคชั่นหรือทาง https://duanglive.com/web/seer_login.php


- บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนได้ โดยแจ้งให้หมอดูทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ www.duanglive.com รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่ใช้ชื่อว่า "ดวง Live" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android") ของบริษัท
- บริษัทจะส่งมอบรายได้ให้แก่ผู้ให้บริการเมื่อการให้บริการเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยผู้ให้บริการสามารถดูบทนิยามของคำว่า "บริการเสร็จสมบูรณ์" ได้ในข้อกำหนดการใช้บริการนี้
- หากมีการร้องเรียนจากผู้รับบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกคืนรายได้และมอบเงินกลับคืนให้แก่ผู้รับบริการตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนการให้บริการดูดวง
- รายได้ของผู้ให้บริการจะได้รับการโอนอัตโนมัติตามที่บริษัทกำหนดไว้
- การแสดงความคิดเห็น (Review) ของผู้รับบริการจะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้รับบริการได้ประเมินให้แก่ผู้ให้บริการภายหลังจากผู้ให้บริการได้ให้บริการดูดวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การแสดงความคิดเห็น (Review) ที่ดีอาจจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ให้บริการในอนาคต
- บทความอันเกี่ยวกับศาสตร์ดูดวง คำทำนาย หรือบทความอื่นใดของหมอดู ซึ่งหมอดูได้ ตกลงยินยอมอนุญาตให้บริษัททำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน บริษัทมีสิทธิใช้บทความดังกล่าวโดยการทำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณบนเว็บไซด์ www.duanglive.com หรือแอพพลิเคชั่น "ดวง Live" หรือแอพพลิเคชั่น "Facebook แฟนเพจ" เป็นต้น ด้วยบริษัทเองหรือโดยคู่ค้าของบริษัท
- หมอดูรับรองว่าบทความอันเกี่ยวกับศาสตร์ดูดวง คำทำนาย หรือบทความอื่นใดของหมอดูตามวรรคด้านบนนั้น เป็นงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของหมอดูและหมอดูมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บริษัททำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิใช่บทความอันเกิดจากการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแต่อย่างใด

การให้บริการ

- ผู้ให้บริการสามารถเลือกประเภทและราคาของการให้บริการได้ โดยรายละเอียดดังกล่าวจะถูกนำแสดงไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
- บริการต่าง ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนั้น ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการ
- บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและราคาของการให้บริการของผู้ให้บริการได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- กรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการหรือกรณีที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิยกเลิกบริการที่ผู้ให้บริการระบุไว้ได้ หรือบริษัทมีสิทธิระงับการใช้งานบัญชีของผู้ให้บริการได้
- กรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการแสดงความคิดเห็น (Review) จากผู้รับบริการ บริษัทมีสิทธิในการงดการแสดงผล หรือไม่นำผลมาแสดงในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นได้
- ผู้ให้บริการห้ามให้ช่องทางการติดต่อใด ๆ แก่ผู้รับบริการ นอกเหนือจากการติดต่อผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัท เช่น การให้ URL, Line ID, ที่อยู่ Email, บัญชี Facebook, เบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่ออื่นใด ทั้งการระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดของผู้ให้บริการ หรือบทสนทนาระหว่างการให้บริการ (ทั้งในรูปแบบของ video call, voice call และการรับส่งข้อความ) โดยไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากบริษัทก่อน หากผู้ให้บริการฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการใช้งานบัญชีของผู้ให้บริการได้ทันที

การรับรายได้

- ผู้ให้บริการต้องให้รายละเอียดข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้องแก่บริษัท เพื่อบริษัทจะทำการโอนรายได้ตามจำนวนที่ผู้ให้บริการมีสิทธิได้รับไปยังบัญชีธนาคารดังกล่าว

- บริษัทจะโอนรายได้เข้าบัญชีธนาคารเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ให้บริการ โดยจะโอนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากเดือนใดผู้ให้บริการมีรายได้ไม่ถึง 1000 บาท บริษัทจะยังไม่ดำเนินการโอนรายได้ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการ แต่บริษัทจะยกยอดไปรวมกับรายได้เดือนถัดไป จนกว่าจะมีรายได้รวมไม่น้อยกว่า 1000 บาท เว้นแต่ผู้ให้บริการจะแจ้งมายังบริษัทเพื่อขอให้โอนรายได้จำนวนดังกล่าวนั้น

- บริษัทจะโอนรายได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายในวันที่กำหนดเท่านั้นข้อ 5. ผู้รับบริการ (ลูกค้า)

ข้อตกลงทั่วไป

- ผู้รับบริการจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทได้กำหนดไว้
- ผู้รับบริการไม่สามารถชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดได้ นอกจากช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น โดยบริษัทได้กำหนดไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

การรับบริการ

- ผู้รับบริการสามารถทำการซื้อเหรียญผ่านช่องทางการจ่ายเงินต่าง ๆ บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
- ผู้รับบริการสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง การโอนเงิน และช่องทาง อื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
- การซื้อเหรียญอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ หรือค่าบริหารระบบ หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วแต่กรณี
- ผู้รับบริการสามารถนำเหรียญที่มีอยู่ไปใช้เพื่อรับบริการจากผู้ให้บริการตามราคาที่ผู้ให้บริการได้ระบุไว้
- การรับบริการมีสามประเภท คือ การพูดคุยผ่าน video call, voice call และการส่งข้อความถามตอบ (แชท)
- ผู้รับบริการไม่สามารถชำระเงินสำหรับการให้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นผ่านช่องทางอื่นใดได้ นอกเหนือจากช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น ผู้รับบริการสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ในกรณีที่ผู้ให้บริการขอให้ผู้รับบริการชำระเงินผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้
- บริษัทจะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิต หรือรหัสอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวเพื่อชำระเงินที่ผู้รับบริการได้กรอกไว้เมื่อทำการจ่ายเงิน เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่บริษัทอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการการชำระเงินที่บริษัทใช้ เก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการชำระเงินบนแอพพลิเคชั่น ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกมัดภายใต้ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการการชำระเงิน
- หากผู้รับบริการถูกระงับบัญชีการใช้งาน ผู้รับบริการจะไม่มีสิทธิใช้บริการดูดวงได้ และรวมถึงจะไม่มีสิทธิเรียกร้องขอเหรียญคืนหรือขอนำเหรียญมาแลกคืนเป็นเงินได้
- เหรียญมีอายุการใช้งานสองปีนับจากวันที่ทำการซื้อ หากไม่ได้มีการใช้เหรียญภายในสองปี จำนวนเหรียญคงเหลือจากการซื้อดังกล่าวจะถูกนำออกจากบัญชีของท่าน และไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกข้อ 6. การให้บริการ

- การให้บริการผ่าน video call จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้สิ้นสุดการสนทนาแล้ว ทั้งนี้ เมื่อมีการสนทนาผ่านไปแล้ว 2 นาที จะมีการหักเหรียญจากผู้รับบริการออกตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้ก่อนการให้บริการ หากในระหว่างการสนทนานั้น สายหลุดหรือมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถสนทนาต่อไปได้ ผู้รับบริการสามารถโทรกลับมาใหม่ได้ภายใน 1 ชั่วโมง นับแต่เริ่มการสนทนาในครั้งแรก โดยจะไม่มีการหักเหรียญจากผู้รับบริการอีกแต่อย่างใด
- การให้บริการผ่านการส่งข้อความถาม/ตอบ จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ให้บริการได้กดปุ่ม "ปิดคำถาม" หรือ สไลด์เพื่อ "ปิดคำถาม" หลังจากที่ได้ตอบคำถามของผู้รับบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริษัทตอบตกลงที่จะ”ปิดคำถาม”แล้ว
- ผู้รับบริการต้องทำการ "ซื้อ" จำนวน (Quota) คำถามเก็บไว้เพื่อนำไปใช้ในการ "ตั้งคำถาม" เพื่อรับบริการการส่งข้อความถาม/ตอบจากผู้ให้บริการ โดยเหรียญจะถูกหักจากผู้รับบริการทันทีที่มีการซื้อคำถาม
- จำนวน (Quota) คำถามที่ผู้รับบริการได้ซื้อไว้จะสามารถเก็บไว้ได้นาน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อคำถาม หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะถือว่าจำนวน (Quota) คำถามหมดอายุ และผู้รับบริการจะไม่สามารถนำไปใช้ตั้งคำถามเพื่อรับบริการจากผู้ให้บริการได้
- จำนวน (Quota) คำถามที่หมดอายุจะไม่สามารถแลกคืนเป็นเหรียญหรือเงินได้
- การใช้ปุ่ม "ปิดคำถาม" หรือสไลด์ เพื่อ "ปิดคำถาม" ในทางที่ไม่สมควร เช่น กดปิดคำถามโดยไม่ได้ตอบคำถาม หรือยังตอบคำถามไม่แล้วเสร็จ จะส่งผลให้ผู้ให้บริการถูกฟ้องร้อง หรือร้องเรียนจากผู้รับบริการ หรือคะแนนการแสดงความคิดเห็น (Review) ของผู้ให้บริการลดลง หรือผู้ให้บริการอาจถูกระงับบัญชีการใช้งานได้
- การให้บริการจะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นหลังจากที่การให้บริการเสร็จสมบูรณ์ (จบ video call, voice call หรือปิดคำถาม (แชท) แล้ว) และได้รับการประเมินจากผู้รับบริการ โดยที่ไม่มีการร้องเรียนจากผู้รับบริการภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการให้บริการ
- ผู้รับบริการสามารถติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งการให้บริการที่ไม่เหมาะสมได้ โดยบริษัทจะพิจารณาแก้ปัญหาให้ตามที่เห็นสมควรข้อ 7. การแสดงความคิดเห็น (Review) การตอบกลับ และคะแนนการประเมิน

- การแสดงความคิดเห็น (Review) และคะแนนการประเมินแก่ผู้ให้บริการเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบการแสดงความคิดเห็น (Review) ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และคะแนนการประเมินต่าง ๆ จากผู้รับบริการแสดงถึงความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้รับ
- ผู้ให้บริการสามารถตอบกลับความคิดเห็น (Review) ของผู้รับบริการได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการลบหรือซ่อนการแสดงความคิดเห็น (Review)ของผู้รับบริการ หรือการตอบกลับของผู้ให้บริการ ที่ไม่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร
- เพื่อป้องกันการใช้งานระบบการแสดงความคิดเห็น (Review) และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น (Review) และให้คะแนนการประเมินกับการให้บริการที่เกิดขึ้นในระบบการแสดงความคิดเห็น (Review) ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เท่านั้น การใช้งานระบบการแสดงความคิดเห็น (Review) ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ จะส่งผลให้บัญชีใช้งานทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการรวมถึงบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถูกระงับการใช้งานจากเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
- ตัวอย่างการใช้งานที่ผิดจุดประสงค์ เช่น การพยายามสร้างริวิวโดยที่ไม่ได้มีการใช้บริการจริง, การสร้างบัญชีหลายบัญชีเพื่อเพิ่มจำนวนรีวิว, การด่าทอ ว่าร้าย, การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง, รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อ 8. การร้องเรียนการให้บริการ และขอคืนเหรียญ

- ผู้รับบริการสามารถติดต่อบริษัทได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคืนเหรียญให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าการให้บริการในครั้ง ๆ นั้น ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้ให้บริการจะไม่มีสิทธิได้รับรายได้จากการให้บริการครั้งนั้น ๆ แต่อย่างใด
- กรณีที่บริษัทพิจารณาคืนเหรียญให้แก่ผู้รับบริการ บริษัทจะคืนเหรียญเข้าบัญชีใช้งานของผู้รับบริการเท่านั้น ซึ่งผู้รับบริการสามารถนำเหรียญดังกล่าวไปใช้เพื่อขอรับบริการจากผู้ให้บริการในครั้งถัดไปได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินที่ใช้ในการซื้อเหรียญไปแล้วได้
- การแจ้งระงับการชำระเงิน หรือแจ้งขอคืนเงินผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการชำระเงิน หรือธนาคาร หรือบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากบริษัท ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของบริษัท การกระทำดังกล่าวจะทำให้บัญชีการใช้งานของผู้รับบริการถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และถูกตรวจสอบโดยทันที ทั้งนี้ บริษัทจะไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการได้ หากผู้รับบริการแจ้งระงับการชำระเงินผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการชำระเงิน ธนาคาร หรือบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากบริษัท
- บริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการขอคืนเหรียญจากการรับบริการ ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของบริษัท ความสมบูรณ์ในการให้บริการ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือการปิดคำถามอย่างไม่เหมาะสม เป็นต้นข้อ 9. แนวทางการปฏิบัติทั่วไปของผู้ใช้บริการ

- เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวของตน เช่น ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีใช้งานของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ (อาทิเช่น LINE, Whatsapp หรือ WeChat เป็นต้น) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสารบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัท
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการท่านอื่น เช่น ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีใช้งานของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ (อาทิเช่น LINE, Whatsapp หรือ WeChat เป็นต้น) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสารบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัท
- การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบกำหนดให้เท่านั้น
- บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของการให้บริการของผู้ให้บริการ แต่จะมีคะแนนการประเมินงานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ เพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการในการตัดสินใจรับบริการจากผู้ให้บริการ
- บริษัทจะไม่ปกป้องผู้ใช้บริการที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- ผู้ใช้บริการจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทเท่านั้น
- ผู้ใช้บริการจะต้องใช้คำพูดที่เหมาะสมและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าข้อ 10. การแจ้งการละเมิดการใช้งาน

- เมื่อบริษัทพบเห็นว่า มีการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้บริการอื่นๆ บริษัทจะทำการเตือนผู้ใช้บริการนั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือการแสดงบนหน้าเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เมื่อผู้ใช้บริการทำการลงชื่อเข้าใช้งาน
- การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นทันที แต่อาจจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายหลัง หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นต่อไปข้อ 11. การควบคุมการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

กรณีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายสื่อลามก อนาจาร หรือไม่เหมาะสม - บริษัทไม่อนุญาตให้มีการกระทำการดังกล่าวแต่อย่างใด

กรณีการกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม - การสื่อสารผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ บริษัทจะมีมาตรการต่อผู้ใช้บริการที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม หรือดูถูกผู้อื่น

ฟิชชิ่ง (Phishing) และการสแปม (Spam) - บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้บริการห้ามกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชีการใช้งาน หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการอื่น ๆ ผ่านระบบของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการควรให้เกียรติผู้ใช้บริการอื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นในเชิงพาณิชย์ หากผู้ใช้บริการท่านอื่นดังกล่าวไม่ต้องการ

ความเป็นส่วนตัวและการยืนยันตัวตน - ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการท่านอื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างที่จำเป็นต่อการใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นควรจะเกิดขึ้นบนระบบของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการตกลงและยอมรับในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่าย สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นเท่านั้น ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามข้อตกลงการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปกป้องภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของบริษัท

การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น - บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือการแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น บริษัทถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของตัวผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำของตน ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือการแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการที่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่นบนระบบเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นจะถูกระงับบัญชีการใช้งาน

การโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย - ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ระบบเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นเพื่อการกระทำใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมายใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรืออาญา ทั้งสิ้นข้อ 12. การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และการสแปม (Spam)

การสร้างบัญชีใช้งานเป็นจำนวนมาก - เพื่อป้องกันการทุจริต การโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้บริการสามารถสร้างบัญชีใช้งานได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีใช้งานเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีใช้งานทั้งหมดของผู้ใช้งานถูกระงับการใช้งาน

การละเมิดสิทธิผู้อื่น - บริษัทจะไม่ยอมรับต่อผู้ใช้บริการใด ๆ ที่ทำการละเมิดสิทธิ ทุจริต หรือเบียดเบียนผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าว

การขายบัญชี - ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชีใช้งานได้ข้อ 13. ข้อตกลงและการยกเลิกการให้บริการ

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ หรือการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่าบัญชีใช้งานดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการ หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีผู้ให้บริการ ที่ไม่มีการให้บริการ หรือไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 2 ปี
- บัญชีใช้งานที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการรับหรือให้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นได้
- ผู้ใช้บริการที่มีบัญชีใช้งานที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีใช้งานดังกล่าวได้
- ในกรณีที่บริษัททำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีใช้งานด้วยการแสดงหลักฐานต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้ จนเป็นที่พอใจแก่บริษัท
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำการแสดงข้อกำหนดการใช้บริการใหม่บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยินยอมตามข้อกำหนดการใช้บริการใหม่ทันทีข้อ 14. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ (User Generated Content หรือ "UGC") หมายถึง เนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้บริการอื่น ๆ ในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากบริษัท หรือเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัท

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาจากผู้ใช้บริการสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจากผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการ จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการทั้งหมด โดยบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการแจ้งให้บริษัทได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้บริการได้ส่งให้แก่บริษัท เพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสม

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ แต่ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ บริษัทสนับสนุนให้ผู้รับบริการใช้ระบบการแสดงความคิดเห็น (Review) และให้คะแนนการประเมินเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้ให้บริการได้ นอกจากนี้ ผู้รับบริการควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการรับบริการและคำแนะนำจากผู้ให้บริการ

ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการผ่านระบบบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะนำเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชีใช้งาน หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการโฆษณาหรือสำหรับการใช้งานอื่น ๆ ของบริษัท ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)ข้อ 15. การสงวนสิทธิ์การประกัน

การใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และบริการต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และบริการต่าง ๆ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนั้น เป็นการให้บริการแบบอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ ("as is" basis) และการให้บริการตามที่มีหรือเป็นอยู่ ("as available") โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัยก็ตาม บริษัทหรือผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะไม่รับรองกรณีใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนดข้อ 16. ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ

บริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่น ๆ และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยประมาท โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา ผิดข้อตกลง หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเว้น) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนดข้อ17. ข้อตกลงอื่นๆ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น การเข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นในแต่ละครั้งจะถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมในข้อกำหนดการใช้บริการที่ระบุไว้ ซึ่งจะถือตามข้อกำหนดการใช้บริการล่าสุดเป็นสำคัญ ผู้ใช้บริการจึงควรอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดการใช้บริการที่ปรับปรุงล่าสุด
- บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ภาพการ์ตูน (Avatar) และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น รวมถึงเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายใต้ "ดวงไลฟ์ หรือ Duang Live หรือ ดวง Live" ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- ภาพการ์ตูน (Avatar) ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดทำ ออกแบบ และผลิตให้แก่ผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวนั้น ห้ามมิให้ผู้ให้บริการทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ นำไปใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- ผู้ให้บริการตกลงยินยอมให้บริษัท ทำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งบทความอันเกี่ยวกับศาสตร์ดูดวง คำทำนาย หรือบทความอื่นใดของหมอดูได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะกระทำการทำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนบทความดังกล่าวด้วยตนเองหรือโดยคู่ค้าของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรับรองว่าบทความอันเกี่ยวกับศาสตร์ดูดวง คำทำนาย หรือบทความอื่นใดของผู้ให้บริการที่จัดส่งให้แก่บริษัทนั้น เป็นงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้ให้บริการและผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บริษัททำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิใช่บทความอันเกิดจากการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแต่อย่างใด
- หากผู้ให้บริการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการที่ตนให้บริการหรือของผู้ใช้บริการอื่นใด หรือกระทำผิดกฎหมายใด ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อผู้รับบริการที่ตนให้บริการหรือผู้ใช้บริการอื่นใด หรือกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้รับบริการที่ตนให้บริการหรือผู้ใช้บริการอื่นใด ผู้ให้บริการตกลงยอมรับว่าจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อผู้รับบริการที่ตนให้บริการหรือผู้ใช้บริการอื่นใดนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และผู้รับบริการที่ขอรับบริการหรือผู้ใช้บริการอื่นใดดังกล่าวตกลงยอมรับว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ให้บริการนั้น เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ให้บริการท่านนั้นเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และตกลงจะไม่กล่าวโทษ เรียกร้อง หรือฟ้องร้องต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ผู้ให้บริการและบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ในการเป็นนายจ้างลูกจ้าง ตัวการหรือตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง หากผู้ให้บริการให้บริการดูดวง ให้คำปรึกษา หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกนั้นแต่เพียงผู้เดียว
- กรณีผู้ให้บริการให้บริการดูดวง ให้คำปรึกษา หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการ ผู้รับบริการรับทราบและตกลงยินยอมว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ให้บริการนั้น มิได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และรวมถึงจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง และหรือดำเนินคดีกับบริษัท อันเนื่องการกระทำของผู้ให้บริการ
- กรณีที่บริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ถูกผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกกล่าวหา เรียกร้อง และหรือฟ้องร้องดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการให้บริการดูดวงหรือการให้คำปรึกษาของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการปกป้อง โต้แย้ง ฟ้องร้อง ว่าต่างแก้ต่าง และต่อสู้คดีแทนบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท และดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวหา การเรียกร้อง และหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการที่เป็นต้นเหตุทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความ
- ผู้ให้บริการตกลงและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท หากมีความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้องการกล่าวหา และหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้
- ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ จัดทำขึ้นและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย


โหลดแอพ เพื่อดูดวงแบบส่วนตัวกับหมอดูได้ฟรี ที่