นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่ 01/10/2019

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการเว็บไซต์ (Website) และแอพพลิเคชั่น (Application) "ดวงไลฟ์ (Duang Live หรือ ดวง Live)" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android") เป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท บริษัทจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการเพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และบริษัทจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทเท่านั้น

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือใน ระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ

ผู้ใช้บริการที่ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

ข้อ 1. บทนิยาม

ข้อกำหนดการใช้บริการ หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดวงไลฟ์ (Duang Live)

บริษัท หมายถึง บริษัท ฟุกัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต จัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์ (Website) www.duanglive.com รวมถึงแอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า "ดวงไลฟ์ (Duang Live หรือ ดวง Live)" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android")

เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ (Website) www.duanglive.com

แอพพลิเคชั่น หมายถึง แอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า "ดวงไลฟ์ (Duang Live หรือ ดวง Live)" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android")

ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

ข้อ 2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้

2.1 ข้อมูลส่วนตัวจาก Facebook หากผู้ใช้บริการสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น โดยผ่านทางบัญชีแอพพลิเคชั่น Facebook บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีแอพพลิเคชั่น Facebook ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ Facebook บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

2.2 รูปภาพ ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด บริษัทจะเก็บรูปโปรไฟล์ ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ตอนสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เพื่อเป็นข้อมูลไว้ใช้สำหรับการให้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

2.3 ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) บริษัทจะเก็บที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ตอนสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เพื่อบริษัทจะทำการส่งจดหมายข่าว การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ

2.4 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการชำระเงินและถอนเงิน บริษัทจะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้บริการได้กรอกไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นแต่อย่างใด ข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้บริการกรอกในขั้นตอนการชำระเงินบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นจะถูกใช้เพื่อชำระเงินผ่านระบบชำระเงิน Online Payment และเมื่อทำการชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะไม่ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวในระบบของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคาร และสาขา ที่ผู้ใช้บริการกรอกไว้เมื่อทำการถอนเงินเพื่อทำการโอนเงินที่ท่านได้แจ้งเข้ามาสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

2.5 ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการกรอกหรือนำเข้าสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เช่น ประวัติการค้นหา การดูดวง และการสนทนา เป็นต้น

ข้อ 3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้บริการหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ เพื่อการใช้งานแพลตฟอร์มของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
- เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้บริการ
- เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
- เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทคาดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการหรือที่ผู้ใช้บริการได้ร้องขอจากบริษัท

เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีใช้บริการกับบริษัท หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวได้ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบริษัท และในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขออื่นใด

บริษัทอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือสำหรับ วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ใช้บริการให้สำเร็จ จัดการบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการ จัดการความสัมพันธ์อื่น ๆ กับผู้ใช้บริการ การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การร้องขออื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบริษัทจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

ข้อ 4. การเพิกถอนความยินยอม

ผู้ใช้บริการอาจส่งการเพิกถอนหรือคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนแก่บริษัทได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง ทั้งนี้ โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งการเพิกถอนหรือคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน บริษัทอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะบริการให้แก่ผู้ใช้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้บริการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งบริษัทไม่สามารถให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้บริการได้อันเกิดจากการเพิกถอนหรือคำคัดค้านดังกล่าว

ข้อ 5. ความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทจะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวซึ่งจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันข้อมูลของท่านไม่ให้รั่วไหลอันเนื่องมาจากแฮก์เกอร์ (Hacker) และบริษัทจะจัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป หากผู้ใช้บริการมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้ถูกละเมิดโดยบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อกำหนดการใช้บริการของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการอันใดเป็นการรบกวนหรือล่วงละเมิดใดต่อบริษัทหรือผู้อื่นโดดเด็ดขาด

ข้อ 6. ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะสแปม (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือไวรัส (Virus) นั้น ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หากผู้ใช้บริการต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง

ข้อ 7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยอาจจะทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น การที่ผู้ใช้บริการได้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทภายหลังทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว ถือว่าผู้ใช้บริการยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมที่ได้ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้บริการด้วย

ข้อ 8. สิทธิของบริษัท

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ข้างต้น

บริษัทมีสิทธิเข้าตรวจสอบบันทึกการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ไม่ว่าการสนทนานั้นจะอยู่ในรูปแบบของข้อความ, video หรือ voice เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็น

ข้อ 9. การติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้บริการต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อบริษัทได้ผ่านทางอีเมล์ support@duanglive.com

โหลดแอพดูดวงฟรีได้ที่